Yazar Bilgileri

Mustafa Tatcı

Yazar Bilgileri

Denizli (Kizilcabölük)`de dogdu (1961). Ilk ve orta okulu Kizilcabölük`te, liseyi Denizli Lisesi`nde bitirdi (1978). Uludag Üniversitesi Necati Bey Egitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyati Bölümü`nden mezun oldu (1984). Gazi Üniversitesi`nde "Hayretî Dîvâni`nda Din ve Tasavvuf" konusunda yaptigi teziyle yüksek lisansini (1986); "Yûnus Emre Dîvâni-Inceleme-Tenkitli Metin" adli teziyle doktorasini tamamladi (1990). Askerligini, Çankiri Assubay Hazirlik Okulu`nda ögretmen astegmen olarak yapti. Silvan E. Meslek Lisesi`nde Edebiyat Ögretmenliginden (1985-1986) sonra Gazi Egitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Egitimi Bölümü`ne ögretim görevlisi olarak atandi. Halen ayni bölümde ögretim üyesi olarak çalismaktadir. MEB Yayinlar Dairesi`nde yayin kurulu üyesi olarak da görev yapan yazarin Klasik Türk Edebiyati ve özellikle Türk Tasavvuf Edebiyati sahasinda yayinladigi pek çok arastirma bulunmaktadir. Yazar, Nükleer Dr. Ebru Tatci ile evli olup Hamid ve Nezahat'in babasidir.

Lisans: Uludag Üniversitesi/Necatibey Egitim Fak. Türk Dili Ve Edebiyati Bl 1984
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi. S. B. E. Eski Türk Edebiyati 1986
Doktora: Gazi Üniversitesi. S. B. E. Türk Halk Edebiyati 1990

KITAPLARINDAN BAZILARI:
1- Niyazî-i Misrî, Hayati, Eserleri ve Fikirleri, Bir Risalesinin Tenkitli Metni, Balikesir l983-l984, U.Ü. Necatibey Egitim Fak. Bitirme Tezi, l63 s.
2- Hayretî Divani`nda Din ve Tasavvuf, Ank. l986, Gazi Üniversitesi, S.B.E. Yüksek Lisans Tezi, 256 s.
3- Yunus Emre Bibliyografyasi, Millî Ktp.Yayinlari, Ank. l988, l04 s.
4- Yunus Emre Divani-Inceleme-I, Kültür Bakanligi Yayinlari, Ank. l990, XXVII+500 s.
Ayni eser, 2. bsk. Için bkz.
Yunus Emre Divani-Inceleme-I, Milli Egitim Bakanligi , Ist. 1997, 691 sayfa
5- Yunus Emre Divani-Tenkitli Metin-II, Kültür Bakanligi Yayinlari, Ank. 1990, XIV+491 s.
Ayni eser, 2. bsk.
Yunus Emre Divani-Tenkitli Metin-II, Milli Egitim Bakanligi , Ist. 1997, 818 sayfa
6- Yunus Emre Divani-Risâletü`n-Nushiyye (Tenkitli Metin), Kültür Bakanligi Yayinlari, Ank. 1991, IX+149 s. Ayni eser 2. bsk. Yunus Emre Divani-Risâletü`n-Nushiyye (Tenkitli Metin)-III, Ist. 1997, 267 sayfa
7- Âsik Yûnus ve Diger Yûnuslarin Siirleri, Kültür Bakanligi Yayinlari, Ank. 1991, XIII+241s.
Ayni eser 2. bsk.
Yunus Emre Divani- Âsik Yunus-IV, Ist. 1997, 337 sayfa
8- Yûnus Emre Ile Ilgili Makalelerden Seçmeler, Kültür Bakanligi Yayinlari, Ank. 1991, X+377 s.; Genisletilmis ikinci 2. bsk. Ist. 1994, 452 s.
9- Yûnus Emre Divâni, Akçag Yayinlari, Ank. 1991, 273 s.+Faksimile.; Ayni eserin yeni baskisi, Yunus Emre Divani, Ank. 1998, 790 sayfa, Tipkibasimli.
10- Yûnus Emre-Hayati-Siirlerinden Seçmeler, Kara Kuvvetleri Komutanligi, Çankiri Ast Subay Hazirlama Okulu Yayini, Çankiri 1991, 78 s.
11- (Abdurrahman Güzel ile birlikte), Yûnus Emre-Hayati-Eserleri ve Siirlerinden Seçmeler, Semih Ofset, Ank. 1990, 256 s.; 2. bsk. Ank. 1991.
l2- Elmalili Ümmi Sinan Halvetî, Antalya l993, 64 s.
l3- Siir Burcunda Çocuk, (H.Özbay, B.Karakoç ile birlikte), Ist. l993, M.E.B. Yayinlari.
l4- Niyazî, Mansûr-nâme, Ist. l994, 278 s. 2.bsk. Için bkz. Ist. 1997
l5- (Halil Çeltik ile birlikte), Türk Edebiyatinda Tasavvufî Rüyâ Tabirnâmeleri, Ank. l995, Akçag yayinlari, XXX+87
l6-Kirimli Selim Divane, Tasavvufî Sorulara Cevaplar-Miftahü Müskilati`l-Arifin Adabu Tariki`l Vasilin - Ist. l996, MEB. Yay. 96 sayfa
l7- Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Yay. Hazirlayanlar, Cemal Kurnaz, Mustafa Tatci, Kamil Akarsu, Abdülkadir Hayber, Sezai Toplu, Ist. l996,701 sayfa.
18-Üzüm Dedesi Hüseyin Hulusî Efendi, Ankara 1997, 80 sayfa
19- Edebiyattan Içeri, Dini Tasavvufî Türk Edebiyati Üzerine yazilar, Ank. 1997, 594 sayfa.
20- Yesevîlik Bilgisi, (Prof. Dr. C. Kurnaz, M. Isen ile birlikte) Yesevî Vakfi yayinlari, 508 sayfa Ank. 1998
21-Mustafa Rumi Efendi, Divan, Prof. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroglu Ile birlikte) Ank. 1988, s.178 sayfa
22-Hayretî`nin Dinî Tasavvufî Dünyasi, Ank. 1998, KBY.XVIII+ 251 s ayfa
23- Istanbul`da Buharali Bir Mutasavvif: Emir Buharî, Ank. 1999, 263 sayfa
24- Ümmî Sinan Hayati ve Siirleri, (C. Kurnaz ile birlikte) Ank. 1998, X + 133 sayfa.
25-Ask Çaglayani Bayburtlu Celâlî, (C.Kurnaz`la birlikte), Ank. 1998, XXXII+191, sayfa; Ikinci baski, Ank. 1998, XXXIV + 188 sayfa
26- Türk Dünyasi Edebiyatlari, (Komisyon, Içinde Kibris Türklerinin Edebiyati) Ist. 1998, 313-358 arasi.
27-Yûnus Emre Divâni, Akçag Yayinlari, Ank. 1998, 790 sayfa, Tipkibasimli.
28- Türk Edebiyatinda Hû Siirleri, (C.Kurnaz`la birlikte), Ank. 1999, XV+235 sayfa.
30- Çavdaroglu Müfti Dervis, (C.Kurnaz`la birlikte), Ank. 1999, 127 sayfa, Akçag Yay.
31- Hüseyin Vassaf, Hayati, Eserleri ve Siirlerinden Seçmeler, (C.Kurnaz, Ismail Kasap`la birlikte), Ank. 1999, 142 sayfa. Akçag Yay.
32-Muslihüddin Vahyi, Mirâcü`l-Beyan, (C.Kurnaz`la birlikte), Ank. 1999, 120 sayfa; Genisletilmis Ikinci baski, Miracin Tasavvufî Boyutu, Ank. 2000, 202 sayfa.
33-Hüseyin vassaf, Mevlid- Süleyman Çelebi ve Vesiletü`n-Necât`i, Ank.1999, 128 sayfa.
34-Yesevîlik Bilgisi, Ank. 2000,
35-Salacioglu Mustafa Ve Devriyyeleri, (Prof. Dr. C. Kurnaz`la birlikte), Ank. 2000
36-Giritli Salacioglu Mustafa Celvetî, Divan, Ank. 2000.305 sayfa.
37-Giritli Salacioglu Mustafa ve Mesnevileri, M. Tatci C. Kurnaz, Y.Aydemir, Ank. 2001.132 sayfa.
37-Salacioglu Mustafa Celvetî, Giritli Seyh Mustafa`nin Sehadeti, Ank. 2000.81 sayfa.
38 Ismail Hakki Bursavî, Bitmedik Ot Dibinde Dogmadicak Bir Göcen, Serh-i Nazm-i Ahmed, Ist. 2000.70 sayfa.
39- Bursali Mehmed Tahir, Osmanli Müellifleri, I-II-III, Ve Ahmed Remzi Akyürek, Miftahü`l-Kütüb ve Esamî-i Müellifîn Fihristi, Tipkibasim, Ank. 2000
40-Belgelerle Orhan Veli, (C. Kurnaz Ile Birlikte), Ank. 2000.
41-Türk Edebiyatinda Sathiyye, (C. Kurnaz ile birlikte), Ank. 2001.
42-Enveri, Divan, (C. Kurnaz ile birlikte), Ank. 2001.
43-Bayburtlu Celâlî Ve Siir Dünyasi, (C. Kurnaz ile birlikte), Ankara 2000.356 Sayfa.
44 Nail Tuman, Tuhfe-i Nailî, Haz. M. Tatci-C. Kurnaz, Bizim Büro yay. C. I-II, Ankara 2001.
45-Ümmî Divan Sairleri ve Enverî Divani, MEB Yay. Ankara 2001, 251 sayfa.
46- Hasan Ünsî, Tasavvufî Incelikler (Kelâm-i Azîz), Bb Yayinlari, Ankara 2001, XII+99 Sayfa.
47-Hasan Lutfi, Serh-i Gazel-i Cemâl, Bb Yayinlari, Ankara 2001, XIII+64 Sayfa.
48-Tasavvufî Gelenekte Miyârlar ve Karabas-i Velî`nin Miyâri, Bb Yayinlari, Ankara 2001, 149 Sayfa.
49-Muslihüddin Vahyî, Mirâc, Ankara 2002, 160 Sayfa.
50-Eroglu Nuri, Divançe-i Ilahiyat, Ank. 2002, 236 sayfa.
51-Menakibname-i Hasan Ünsi, Ank. 2002, 273 sayfa.
52- Elmalinin Canlari, Istanbul 2003.471 sayfa.
53- Üsküdarli Mustafa Manevi, Divançe-i Ilahiyat, Kaknüs yay. Istanbul 2003,176 sayfa.
54- Eroglu Nuri, Tasavvuf Bi`t-Tarikat, Ankara 2003, 72 sayfa.
55- Safranbolulu Mehmet Emin Halveti, Mir`atü`l-Asikîn ve Mizânü`l-Asikîn-Asiklara Ayna ve Terazi, Ankara 2003, 132 sayfa.
56-Ibrahim Has, Yunus Emre`nin Bir Siirinin Serhi- Çiktim Erik Dalina, Ankara 2004, 116 sayfa.
57- Çankirili Bir Melamî Sair, Abdullah Özay, Ankara 2004, 109 sayfa.
58- Üsküdarli Muhammed Nasuhi`nin Hayati ve Divançe-i Ilahiyati, Istanbul 2004, 288 s..
59-Ünsi Hasan, Divan-i Ilahiyat, Istanbul 2004, 582 sayfa.
60-Ibrahim Has, Insan-i Kamil sözleri, Risale-i Kelimat-i Piran, Istanbul 2004, XVI+134 sayfa.
61-Selim Divane, Ariflerin Delili Müskillerin Anahtari, Ankara 2004. s. 167.
62-Ibrahim Has, Tasavvufî konusmalar, Ankara 2005. s. 80.
63-Yunus Emre, Divan ve Risaletü`n-Nushiyye, Istanbul 2005.
64-Melami Ali Urfi, Tasavvufi Sorulara Cevaplar, Ankara 2005, 33 sayfa
65-Ibrahim Has, Tasavvufî Mektuplar, Ist. 2005. 78 s.
66-Ibretî, Divan-i Ilahîyat, Ist. 2005. 195 s.
67-Aziz Mahmud Hüdayî, Divan-i Ilahiyat, (Musa Yildiz ile birlikte), Istanbul 2005, 534 sayfa.
68-Mevlid Serhi-Gülzar-i Ask, Dergah yay. Istanbul 2006, 664 s.
69-Mutasavvif-Sair Bestekâr-Manisali Kenzi Hasan Efendi, Izmir 2005, 42 sayfa
70-Ibrahim Has, Sabaniyye Silsilesi, Istanbul 2006.
71-Üsküdarli Muhammed Nasuhi, Hz. Peygamber Yolunda Tasavvuf, Istanbul 2006
72- Sinop Gazetesinin Tanikliginda Milli Mücadele, Istanbul 2006.
73-Usakli Matlai, Divançe-i Ilahiyat, Ankara 2007.
74-Enfi Hasan Hulus Halveti, Tezkiretü`l-Müteahhirin- XVI-XVIII. Asirlarda Istanbul`da Veliler ve Deliler, Istanbul 2007.
75. Isitin Ey Yarenler, Istanbul 2008
76. Ask Bir Günese Benzer- Istanbul-2009
77. Dervisler Hüma Kusu- Istanbul- 2010-07-13
78. Limni’de Sürgün Bir Veli- Niyazi Misrî Hatiralari- 2010