Kitap Detay

PİRAN
KIRKKANDİL / Tasavvuf Araştırmaları / Tasavvufi Kişilikler
Piyasa Fiyatı : 20,00 TL
İndirimli Fiyat : 20,00 TL

Kitap Açıklaması

 Hak’dan halk’a rahmet getiren, halk’ı Hakk’a götüren ârifler pîrân. 
Büyük insanlık âilesini iki cihânda da azîz etme çabasının azîzleri pîrân. Herkese ve her kesime huzur, güven, barış ve esenlik götürüp getiren rahmet kervanı pîrân... Harîrizâde’nin Tıbyânü’l Vesâil’ini esas alan, derleme toparlama dosyalama niteliği taşıyan ve Pîrân hazerâtının hayat ve hakîkatından kesitler sunan bu kitab, herkesi ve her kesimi kendi gerçeğiyle tanışmaya çağıran hasbi bir hitabtır. Pîrân Hazerâtının hayatları havzalarından derlenip toparlanan çok değerli tablolar var bu kitabta. Herkese ve her kesime lâzım olan çok renkli ve çok tatlı tablolar bunlar.Bu kitabda bütün pîrleri birarada bulacaksınız... Yâ Selâm!...... 
İÇİNDEKİLER ;
Pir 
Yâ Hazreti Pirân 
Bilgeliğin temelleri üzerine 
Tarikat ve Pirler 
Yol yöntem farkı ve ihtilâflar 
Dört tur dört tavır 
Veysel Karânî 
İbrahim b. Edhem 
Muhammed Bağdâdî 
Kâdiriyye Pirleri Tâc-ı Kadiriyye 
Abdülkadir Geylânî
 
Eşrefoğlu Rûmî 
Şeyh İsâ 
İsmail-i Rûmî 
Abdurrahman Halis Talebânî 
Ahmed Süreyyâ Emin 
İbn-i Arif Ahmed b. Muhammed 
Yeseviyye Piri 
Ahmet Yesevî
 
Rifâiyye Pirleri Tâc-ı Rıfâiyye 
Ahmed Rifâî
 
Ebû Medyen Mağribî 
Necmeddin-i Kübrâ 
Sühreverdiyye Pirleri 
Şehâbeddin Ömer Sühreverdi 
Çeştiyyenin Piri 
Hasan Çeştî 
Ekberiyye Piri 
Muhyiddin-i Arabi 
Şazeliyye Pirleri Tac-ı Şâzeliyye 
Ebul Hasan Ali Şâzeli
 
Muhyiddin Yahya Nevevî 
Abdullah Ayderûs 
Muhammed Cezûlî 
Ahmed Alevî 
Mevleviyye Piri Sikke-i Mevleviyye 
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 
Bedeviyye Piri Tac-ı Bedeviyye 
Ahmed Bedevî 
Düssukıyye Piri Tac-ı Düssukiyye 
İbrahim Düssûkî 
Cibaviyye Piri Tac-ı Cibaviyye 
Sadeddin Cibâvî 
Bektaşiyye Piri Fahr-ı Bektaşiyye 
Hacı Bektaş Velî 
Nakşıbendiyye Pirleri Tac-ı Nakşıbendiyye 
M.Bahâüddin Nakşıbend
 
Ubeydullah Ahrar 
İmam-ı Rabbânî 
Murâd-ı Münzevî 
Mazhar-ı Cân-ı Cânân Şemseddin Habibullah 
Abdullah Dehlevî 
Halid-i Bağdâdî 
Muhammed Nurul Arabî 
Ahmed b. Arûs 
Abdüsselâm el Esmer 
İsmail Fakirullah 
Halvetiyye Pirleri Tac-ı Halvetiyye 
Ömer Halvetî
 
Seyyid Yahya Şirvânî 
Dede Ömer Rûşenî 
Mehmed Abdurrahman Demirtaş 
İbrahim Gülşenî 
Tac-ı Gülşeniyye
 
Hasan Sezâî 
Hasan Haletî 
Cemâlî Mehmed Çelebi Halife 
Sümbül Efendi 
Tac-ı Şabaniyye 
Hacı Şaban-ı Velî 
Ahmed Usâlî 
Karabaş Velî Ali Alâeddin Efendi 
Muhammed Bahşî 
Nasûhî Mehmed Efendi 
Mustafa Kemâleddin Bekrî 
Şemseddin Muhammed Hafnavî 
Muhammed b Abdurrahman Ezherî 
Muhammed Abdülkerim Semânî 
Muhammed Kemâleddin 
Ahmed Derdir 
Ahmed Ticânî 
Mahmud b. Abdurrahman 
Çerkeşi Mustafa Efendi 
Ahmed Sâvî 
Hacı Halil Efendi 
Kuşadalı İbrahim Efendi 
Hüseyin Feyzüddin 
Mervan b. Muattal 
Şerif Ahmed Hamalullah 
Ahmed Şemseddin Marmaravî 
Ümmi Sinan 
Hasan Hüsâmeddin Uşşakî 
Ramazan Efendi 
Mehmed Buhurî 
Hasan Burhâneddin Cihangiri 
Niyâzî Mısrî 
Mustafa Muslihiddin 
Nûreddin Cerrâhî 
Ahmed Zührî 
Cemâleddin Uşşâkî 
Ahmed Câhidî 
Muslihiddin Karamanî 
Ahmed Raûfî 
Mehmed Hayatî 
Ali Nureddin Beyyûmî 
Abdullah Salahaddin Uşşâkî 
Ahmed Tâlib İrşâdî 
Ahmed Şemseddin Sivâsî 
Ahmed Ali 
Abdülahad Nûrî 
Safiyüddin Erdebilî 
Bâyramiyye Pirleri Tac-ı Bayramiyye 
Hacı Bayram-ı Velî
 
Akşemseddin 
Bıçakcı Emir Ömer Dede 
İbrahim Tennûrî 
İsâ Oğlu İlyas Saruhânî 
Ramza Balî 
Himmet Efendi 
Celvetiyye Pirleri Tac-ı Celvetiyye 
Aziz Mahmud Hüdâî 
Selâmî Ali Efendi 
İsmail Hakkı Bursevî 
Fenâî Ali Efendi 
Mustafa Hâşim Baba 
Gâlibî Piri Tac-ı Gâlibî 
Hasan Gâlib Efendi 
Birler ve Pirler 
Pîran Hazerâtının yaşadıkları yıllara gore hazırlanan listesi 
Sonsuzluk Kervanı 
Bibliyografya
 

  • ISBN No :
  • Barkod No :
  • Sayfa Sayısı : 440
  • Boyutları :
  • Basım Tarihi :
  • Baskı Sayısı :

Yorumlar

Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapmak için tıklayınız.